icon-gloveicon-machineicon-plasticicon-spongeicon-spraylogo-vm-iconlogo-vm-textwave

Algemene voorwaarden

Art.1 Opdrachtgever en VM Service
1.    Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt.
2.    Onder VM Service wordt verstaan, VM Service gevestigd en kantoorhoudende te
      Leek, Zernikelaan 10.

Art.2 Offertes
1.    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.    Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte
      tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor de geheel opgegeven prijs.
3.    Een prijsopgave bindt VM Service eerst nadat hij deze schriftelijk heeft aanvaard, dan wel
      met de uitlevering van de producten is begonnen.
4.    Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van VM Service ontheffen deze van leveringsplicht
      en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.
5.    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig wanneer zij door VM Service zelf zijn gedaan.
      Aanbiedingen gedaan door vertegenwoordigers van VM Service zijn slechts geldig, wanneer
      VM Service daaraan zijn goedkeuring heeft verstrekt.

Art.3 Wijzigingen in bestellingen na gevraagde prijsopgaven
1.    Wijzingen door de opdrachtgever aangebracht in de oorspronkelijke order waarvoor een
      prijsopgave is verstrekt, schriftelijk, mondeling of telefonisch verlangd, welke wijzigingen
      hogere kosten met zich mee brengen dan waarop VM Service bij calculatie kon rekenen, zullen
      tot gevolg hebben dat deze extra kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.
2.    Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat
      de levering later plaatsvindt dan was overeengekomen. Die verlate levering valt dan buiten
      de verantwoording van VM Service.

Art.4 Transportrisico
1.    Alle producten worden getransporteerd voor risico van de opdrachtgever.
      Tegen dit risico kan de opdrachtgever zich enkel indekken door voor zijn rekening daarvoor
      een verzekering af te sluiten.

Art.5 Emballage
1.    Wanneer naar de mening van VM Service kisten, kratten of andere emballage-artikelen
      moeten worden gebruikt,
      kunnen deze tegen kostprijs in rekening worden gebracht.
2.    Creditering van de emballage-artikelen vindt plaats wanneer de opdrachtgever deze in
      dezelfde staat aan VM Service retourneert,
      als waarin hij deze heeft ontvangen.
3.    Wanneer de opdrachtgever de emballage-artikelen zonder op- en/of aanmerkingen
      accepteert, geldt zulks als bewijs dat de opdrachtgever deze onbeschadigd heeft ontvangen.
      Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de emballage zich niet in een onbeschadigde
      staat bevindt, dient hij de emballage te weigeren.
4.    Emballage-artikelen die beschadigd worden geretourneerd, worden voor rekening van de
      opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen.

Art.6 Betalingen
1.    Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting op het factuurbedrag en
      indien niet anders is overeengekomen binnen vijftien dagen na factuurdatum. De
      opdrachtgever is automatisch in gebreke bij overschrijding van enige betalingstermijn
      zonder dat VM Service de opdrachtgever hiervan in kennis hoeft te stellen.
2.    Indien VM Service toestemt in een langere kredietverlening dan in het eerste lid van dit
      artikel is bepaald, dan wel wanneer ongevraagd langer krediet wordt genomen, dan is de
      opdrachtgever een rentevergoeding per maand verschuldigd ter hoogte van de dan geldende
      wettelijke rente over het volledig openstaande bedrag. VM Service is niet verplicht
      rentenota’s toe te zenden of rente aan te zeggen. De verplichting tot vergoeding van
      rente ontstaat zodra de nota langer dan vijftien dagen onbetaald is gebleven.
3.    Alle kosten, daaronder begrepen de buitengerechtelijke incassokosten, welke VM Service
      naar zijn mening moet maken om tot invordering van de rekening van de ten laste van
      de opdrachtgever openstaande nota’s te geraken, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
      De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van  incasseren bedrag, zulks
      met een minimum van € 100,00.
4.    Deelbetalingen zullen in eerste instantie worden aangewend ter dekking van de gemaakte
      incassokosten, vervolgens  ter dekking van de rente en tenslotte strekken tot vermindering
      van de hoofdschuld.

Art.7 Gedeeltelijke leveringen
1.    Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van een gedeelte
      van eens samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval dient
      betaling plaats te vinden conform het gestelde hieromtrent in artikel 6 lid 1.

Art.8 Overschrijding leveringstermijn
1.    De met de opdrachtgever overeengekomen leveringsdatum van een bestelde order is door
      de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer fatale termijn aan te merken.
      Overschrijding van die termijn geeft de opdrachtgever redelijkerwijs nimmer het recht
      op schadevergoeding.

Art.9 Overmacht
1.    Storingen in het bedrijf van VM Service ten gevolge van overmacht, ( als zodanig
      zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart
      en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie in, of stopzetting of beperking
      van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan energie, brand, machinebreuk
      of andere bedrijfongevallen, stakingen, uitsluitingen, optredens van
      werkliedenorganisaties, maatregelen van overheidswege, niet-levering aan VM Service
      van benodigde goederen door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de
      normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van ener onder redelijkerwijs
      onmogelijk maken ) vermogen VM Service te ontslaan van leveringsplicht, of kunnen
      tot gevolg hebben dat de afgesproken leveringstermijn wordt overschreden, zonder
      dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht verkrijgt op vergoeding van eventueel
      geleden schade of kosten.
2.    In geval van overmacht heeft VM Service de verplichting hiervan terstond melding te
      doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verkrijgt alsdan het recht de geplaatste
      order te annuleren, echter onder de verplichting van VM Service af te nemen hetgeen
      VM Service ten behoeve van de opdrachtgever heeft laten produceren.

Art.10 Annuleren
1.    Wanneer de opdrachtgever een bestelde order wenst te annuleren, dan is hij gehouden
      aan VM Service te voldoen alle kosten welke deze met betrekking tot deze order
      heeft gemaakt.( kosten van transport, opslag, voorbereiding tot etc. )
      alsmede een bedrag aan winstderving gesteld op 30% van de factuurwaarde van de
      goederen.

Art.11 Draagwijdte van de algemene voorwaarden
1.    Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen
      en ermee akkoord te gaan.
2.    Wanneer in een door de opdrachtgever gedane schriftelijke order bepalingen zijn
      omschreven welke strijdig zijn met bepalingen in deze voorwaarden, worden die
      door de opdrachtgever genoemde bepalingen door VM Service niet erkend,
      behalve en voorzover deze schriftelijk te kennen heeft gegeven met die speciale
      condities akkoord te gaan.
3.    Bij het samentreffen van eventueel door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden
      met deze algemene voorwaarden, zullen deze ( van VM Service ) prevaleren en kan de
      opdrachtgever zich niet beroepen op bepalingen in zijn inkoopvoorwaarden.

Art.12 Prijswijzigingen
1.    VM Service houdt zich het recht voor prijzen aan te passen indien van leverancierszijde
      wijzigingen optreden.
      Gedurende de periode van een offerte zullen de prijzen vast staan, overeenkomstig de
      daarin genoemde periode.

Art.13 Reclames
1.    Reclames over gewicht of hoeveelheid van de door VM Service geleverde producten
      kunnen alleen geldend worden gemaakt bij aflevering van de producten.
2.    De opdrachtgever die de goederen in ontvangst heeft genomen zonder bij ontvangst
      hiervan op- en/of aanmerkingen te hebben gemaakt omtrent het gewicht of de
      hoeveelheid van deze producten, wordt geacht de levering met betrekking tot het
      gewicht of de hoeveelheid akkoord te hebben bevonden.
3.    Alle andere eventueel niet op het in het vorige lid bepaalde betrekking hebbende
      reclames moeten, om deze eventueel geldend te kunnen maken, door de opdrachtgever
      middels een aangetekend schrijven, en wel binnen drie dagen na levering, kenbaar 
      worden gemaakt.
4.    Geringe afwijkingen in kwaliteit van een deel van de producten, geven de
      opdrachtgever niet het recht de gehele levering af te keuren.
5.    Voor eventuele reclames welke betrekking hebben op door VM Service aan de
      opdrachtgever geleverde fabrieksklare en door derden aan VM Service geleverde
      goederen, gelden dezelfde garanties als die welke VM Service zelf verkrijgt van
      zijn toeleveranciers.
6.    De opdrachtgever heeft bij terechte reclames enkel recht op vergoeding van de
      waarde van de afgekeurde partij. VM Service heeft de keus voor de afgekeurde
      partij nieuwe producten te leveren dan wel de waarde van de partij te vergoeden
      naar factuurwaarde.
7.    Wanneer de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de factuur geen
      schriftelijke op- en/of aanmerkingen heeft gemeld op de hierop vermelde
      prijzen, wordt hij geacht deze akkoord te hebben bevonden en kunnen hieromtrent
      geen reclames meer in behandeling worden genomen.
8.    Klachten worden niet in behandeling genomen wanneer de opdrachtgever het
      geleverde geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, verkocht of heeft omgepakt.

Art.14 Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle geleverde producten blijven eigendom van VM Service tot algehele betaling heeft
      plaatsgevonden. Wanneer op dergelijke goederen beslag wordt gelegd, heeft de
      opdrachtgever de verplichting de beslaglegger van het eigendomsvoorbehoud van
      VM Service in kennis te stellen. VM Service heeft het recht, wanneer hem niet
      voldoende zekerheid kan worden verstrekt voor betaling van de geleverde goederen,
      deze goederen zonder tussenkomst van de rechter tot zich te nemen. Na ontvangst
      van retourgoederen zal VM Service de opdrachtgever crediteren gelijk aan de
      factuurwaarde van de goederen verminderd met een bedrag gelijk aan de door VM Service
      gemaakte kosten en gederfde winst.

Art.15 Aansprakelijkheid
1.    Bij terechte reclame over geleverde goederen gaat de aansprakelijkheid van
      VM Service nimmer verder dan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de
      afgekeurde partij. Eventuele gevolgschade is nimmer voor rekening van VM Service.
      De opdrachtgever vrijwaart VM Service tegenover derden die op grond van de door
      VM Service aan de opdrachtgever en door deze doorverkochte geleverde goederen,
      VM Service mochten aanspreken.

Art.16 Stopzetting leveringen
1.    VM Service heeft te allen tijde het recht leveranties te staken wanneer voorgaande
      nota’s niet zijn betaald, dan wel, en/of wanneer aan hem niet voldoende zekerheid
      kan worden verstrekt ter betaling van de openstaande nota’s en/of leveringen.

Art.17 Compensatie
1.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan bij reclames omtrent leveringen zijn
      schade te compenseren met andere nota’s dan waarop de reclame betrekking heeft.

Art.18 Opslag
1.    Wanneer VM Service goederen of producten van de opdrachtgever onder zich heeft,
      berust het risico, één en ander in de ruimste zin des woords, van deze goederen
      bij de opdrachtgever.  Wanneer de opdrachtgever dat risico gedekt wil zien,
      dient hij daarvoor op rekening een verzekering af te sluiten. Kosten van opslag
      zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art.19 Aflevering van bestelde goederen
1.    De opdrachtgever dient aan te geven alwaar de goederen moeten worden gelost.
      Het terrein moet normaal bereikbaar zijn voor de transportmiddelen welke VM Service
      gebruikt. 

Art.20 Overmachtsituaties t.g.v. weersomstandigheden
1.    Wanneer ten gevolge van weersomstandigheden VM Service onvoldoende heeft kunnen
      produceren, waardoor het hem onmogelijk wordt alle in portefeuille zijnde opdrachten
      uit te leveren, dan heeft hij het recht de aanwezige productie naar ratio te verdelen
      onder zijn opdrachtgevers.
2.    VM Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-levering van een
      complete order.

Art.21 Garantie
1.    VM Service verstrekt op alle door hen geleverde producten, machines, goederen
      e.d. dezelfde garantie als die welke hij zelf van zijn toeleveranciers ontvangt.

Art.22 Kredietbeperking
1.    VM Service heeft het recht het notabedrag te verhogen met 3% kredietbeperking,
      welke kredietbeperking de opdrachtgever niet behoeft te voldoen wanneer hij de
      gezonden nota binnen 15 dagen na ontvangst betaalt.

Art.23 Geschillen
1.    Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter
      in het arrondissement waaronder de woonplaats van de opdrachtgever valt.